Statut

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY PROKOCIM „PRZYJACIELE”

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „PRZYJACIELE”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego
statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawiać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz dzieci, dorastającej młodzieży i osób dorosłych, w tym:

1) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrona i promocja zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów;
6) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
9) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
10) promocja i organizacja wolontariatu;

§ 10
Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Informowanie o bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz seniorów,
3) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
4) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
5) Organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży
6) Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji
7) Organizowanie wolontariatu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych.
2) członków wspierających

§ 13.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, •
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, •
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 17.

1. Stowarzyszenie może nadawać godności i tytuły honorowe osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godności honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. § 18.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.
4) wykluczenia uchwalą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19.
Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20.
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej polowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 21.
W przypadku zmniejszenia sie liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, Se liczba dokooptowanych członków władz
nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie. Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu
odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 22.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:

1) Zwyczajne.
2) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):

1) z własnej inicjatywy,
2) na Żądanie Komisji Rewizyjnej.
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub Żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje glos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4) udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) nadawanie i pozbawianie tytułów honorowych Stowarzyszenia,
9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24.

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, wiceprezesa i sekretarza, a także może wybierać dalszych wiceprezesów i skarbnika (w zależności od składu ilościowego w danej kadencji).
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej polowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, w przypadku, gdy Zarząd liczy 5-7 osób. decyduje glos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 25.
Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja uchwal Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
11) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
12) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
13) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
14) Uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

§ 26.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 27.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
2.Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i Żądanie wyjaśnień,
3) prawo Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo Żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 31.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo Żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych łub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) -nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) -nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) -nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka Finansowa

§ 32.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa łub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów łub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba Se to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów łub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 33.

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje jednoosobowo Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
2. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach: zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21 ust. 2).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.